انگار که عادتش باشد...

دست هایش را در هم گره کرده بود،چشم ها را بسته و زیرلب تند تند آرزوهایش را برای خدا می گفت و به تنها چیزی که فکر نمیکرد دعاهای مستجاب نشده ی تحویل سال پارسال بود.

شاید باید آدم دلخوش باشد.

/ 0 نظر / 46 بازدید