دویدن ها...

از دویدن ها هرچه بنویسم کم است.از آدم هایی که تا متوجه شدند برای بودن در کنارشان میدوی،یا جای خالی دادند و جایی دور از معرض دیدت پنهان شدند یا با سرعتی بیشتر از تو دویدند تا دورتر شوند و دستت بهشان نرسد. غم انگیز نیست؟ماجرای چوبی که میخوری به تاوان باهم بودن ها؟روزهایی که پس زده میشوی به جرم اینکه طرف فهمیده است،دوستش داری و میخواهی دلش را کنار دلت بگذاری. به جایی میرسی که اشک نمیریزی از این بی رحمی ها فقط صدای شکستن دلت را میشنوی و احساسی که هنوز درگیر است و خواهان باهم بودن. دیگر اشک نمیریزی و بغض میگذاری روی بغض و با خودت میگویی از بعضی آدم ها نمیشود گذشت حتی اگر برای داشتنش بدوی و او برای نداشتنت.

/ 0 نظر / 64 بازدید