با تنها بودن میشود کنار آمد

با تنها ماندن هرگز

بین این دو امیدی ست

که مرا پیش میبرد...

 

*محمدرضا علیمردانی_انقلاب زیبا