این زندگی خودش را کشت،بس که فریاد بزند هیچ چیزش را جدی نگیریم

نه بدی ها و نه حتی خوبی هایش را...