خدا یه درخواست ازت دارم:

_میشه وقتی یه چیزی رو به کسی میدی،جنبه و ظرفیتش رو هم بهش بدی؟