گاهی فکر میکنم

بیشتر عاشق نشانه های آمدنت هستم،تا خود آمدنت.