هیچ کس هیچ چیزش مطلق نیست

یا شاید...

آن طور که ما فکر میکنیم نیست.