هیچ وقت فکر نمیکردم روزی باید دنبال پاسخ "فردا ناهار چی درست کنم؟ "بگردم.زندگی خوابگاهی آدم را به کجاها که نمیرساند.فکر کنید با خودم کتاب آشپزی از خانه به خوابگاه آورده ام!!حالا،حال تمام مامان ها را میفهمم وقتی از شب قبل میپرسند:"فردا ناهار چی درست کنم؟ "باور کنید سخت ترین سوال ممکن است.نمیدانید چقدر عذاب وجدان گرفته ام از این که به مامانم سرسری جواب این سوال را می داده ام.

ایمان بیاورید به این که مامان ها با آشپری کردن یکی از مشکل ترین کارهای دنیا را انجام میدهند و اگر عشق همراهیشان نمیکرد زودتر از آنچه فکرش را بکنید از این کار دلزده میشدند.