کاش  حالمون روی زمین آنقدر خوب بود که هرلحظه

حس میکردیم روی ابرها هستیم...


_بر فراز آسمان در هواپیما/بیست و هشت بهمن 1392