بعد از دو ماه و نیم بیایی خانه و فردای آن روز اولین برف درست و حسابی شهر محل تحصیلت بیاید و تویی که با برف زندگی نکرده ای حرص بخوری و تازه بعدش هم آتش بگیری وقتی بفهمی که از هفته ی دیگر قرار است هوا بهاری شود.