شاید باید به اندازه نوزده سال برف ببینم

که تا با آمدن دانه های کوچک برف سریع نپرم بیرون و

با ذوق زدگی ام اسباب خنده هم اتاقی ها شوم.