این اولین یلدا ست که تنهام

حس دلتنگی برای پاییز کم بود حس دلتنگی برای خانواده هم اضافه شد.

یلدا مبارک... و خداحافظ پاییز