وقتی اختلاف نسل که  شش سال اختلاف سنی به وجودش آورده

سبب میشود تا سر و کله درگیری ها پیدا شود

حالت از اینجا بهم میخورد

و تحمل میکنی تنها با این امید 

که این ها همه بزرگت میکند..."بزرگ"