کاری نکنید هرچیزی را که در موردتان شنیده ام باور کنم.

نگذارید پایم را بگذارم روی آرزوهایم . پس از لِه کردنشام،بروم.

با شما هستم استاد به ظاهر محترم

با خودِ خودِ شما،که به جماعتی که متظر آسانسور بودند،میگویی:

"مثل شهرستانی های آسانسور ندیده"

وقتی توی ِ استاد که مثلا با سوادی این را میگویی

دیگر چه میتوانم بگویم؟خودم میروم تا تهش...