تنها آسمان نبودنت را به رخم نکشیده بود...

                                                   که کشید.