دیروز آدم هایی را دیدم که دو فصل پیش دیده بودمشان.خانم(م) را که دیدم سردم شد.خانم(الف) هم پانچوی قهوه ای ام را به یادم آورد،چون در تمام وقت هایی که میدیدمش،پانچوی قهوه ای به تنم بود.

به نظرم بعضی آدم ها بهار برایشان کافیست،بعضی تابستان،بعضی پاییز و بعضی زمستان. اما بعضی آدم ها در زندگیت هستند که چهار فصل سال برایشان کم است.همان هایی که اگر یک روز نبینشان،اگر از بودنشان حتی برای یک دقیقه مطمئن نباشی "دِق" میکنی.

بعضی آدم ها کلِ سالِ آدم میشوند.