ما دستمان به دهانمان میرسد اما شاید تعداد دفعاتی که شما دستتان به دهانتان میرسد بیشتر باشد اما این دلیل نمیشود که هی سرم را نشانه بگیری تا جدیدترین سرویس طلایت را یا حتی مارک گوشی ات را بزنی رویش.هی دست مرا نگیر و مرا ناخاسته وارد این بازی نکن.وارد بازی چشم و هم چشمی.ته این بازی نه تو برنده میشوی نه آن شخص دوم یا حتا سومی که گذاشته ایش زیر ذره بین تا مبادا دست به کاری بزند که تو زودتر تجربه اش نکرده ای.ته این بازی میدانی چه میماند؟خستگی و بی انگیزگی حاصل از سگ دو زدن برای ربودن گوی سبقت در این رقابت بیجا.میخواهی چه چیز را به چه کسی ثابت کنی؟باشد تو خوب تو همه چیز تمام اما به جان عزیزت دیگر بس است.تعداد دفعات دست به دهان رسیدن همه یکسان نیست.نگذار واژه هایت یک جایی یک وقتی دلی را بشکنند.

دعا کنیم پیدا شودhttp://m0hammadtaha.blogfa.com