در این تاریکی محض در این روزهایی که حس سیالی رهایم نمیکند کاش روزنه ی نوری که یافته ام انعکاس نور خورشید از قوطی کنسروی در بر بیابان نباشد...