هنوز هم معتقدم ضربه های درونی شکننده تر از ضربه های بیرونی ست. باهم بودنمان دو ساله شد.