وقتی به نبودنِ تو در دنیایم فکر میکنم اشک هایم بند می آید و دلم،حالش بهتر میشود و این خیانت بزرگی ست به آرزوهایی که یتیم میشوند.