از خوشبختی این روزها،خیابان هایی هستند که با درخت های توت و یاس های امین الدوله،آذیت بندی شده اند.