از گوشه ی چشمم برای حواصیلی که روی کارون میخواند،اشکی چکید.